Algemene Voorwaarden Verkoop cadeaubonnen aan Wissel.nl

Voorwaarden verkoop van cadeaubonnen door particulieren aan wissel.nl

Inleiding

Hieronder vind je onze Voorwaarden voor de verkoop van cadeaubonnen aan de webwinkel www.wissel.nl. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de diensten van Wissel.nl. Lees de Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1         Definities

1.1          Wissel.nl: Wissel Nederland BV, gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64073998 handelend onder de naam Wissel.nl.

1.2          Website: de website van Wissel.nl, te raadplegen via www.wissel.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3          Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Wissel.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4          Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Wissel.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5          Voorwaarden: de onderhavige Voorwaarden voor verkoop van cadeaubonnen aan de Wissel.nl

1.6          Kaart(en): De door Klant aan Wissel.nl te leveren/te verkopen Kaarten, zoals (digitale) giftcards.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid

2.1          Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wissel.nl zijn deze Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Voorwaarden, zijn deze voor Wissel.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Wissel.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3          Indien Wissel.nl een voorstel doet in kader inkoop Kaart(en), worden deze Voorwaarden bijgevoegd. Bij akkoord op het voorstel wordt Klant geacht akkoord te zijn met onderhavige Voorwaarden.
2.4          Indien het mogelijk is om via de Website een voorstel aan te vragen, worden onderhavige Voorwaarden digitaal ter hand gesteld bij de mogelijkheid om een voorstel aan te vragen. Bij een aanvaarding van aanbod (voorstel) door Klant zijn deze Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3         Totstandkoming Overeenkomst

3.1          De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Wissel.nl en het voldoen aan de daarbij door Wissel.nl gestelde voorwaarden.

3.2          Klant kan een aanbod aanvragen via de daartoe bedoelde mogelijkheid op de Website. Wissel.nl zal per email een voorstel (offerte/aanbod) doen, welke Klant kan accepteren door het aanbod te accepteren, schriftelijk, per email, of door te klikken op de daarvoor bestemde link.

3.3          Indien Wissel.nl het mogelijk maakt Klant direct via de Website een aanbod te laten accepteren, doordat Wissel.nl reeds een aanbod op haar Website heeft staan, bevestigt Wissel.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.4          Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Wissel.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4         Prijzen en informatie

4.1          Alle in een aanbod per bijvoorbeeld email, of direct op de Website en in andere van Wissel.nl afkomstige materialen zijn op dat moment bindend.

4.2          Een aanbod gedaan per email, is 7 dagen na verzending geldig, een aanbod op de Website, zolang als dit op de Website vermeld staat.

4.3          De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wissel.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website, in een email en in andere van Wissel.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Dit geldt ook voor prijzen als bedoeld in Artikel 4.1 en 4.2.


Artikel 5         Uitvoering Overeenkomst

5.1          Zodra Wissel.nl op de hoogte is gesteld van de aanvaarding van haar aanbod, zullen partijen hun verplichtingen conform het in Artikel 6 en Artikel 7 gestelde uitvoeren

5.2          Wissel.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3          Op de Website, in het aanbod gedaan per email, of anderszins wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze Klant de Kaart(en) zal overdragen aan Wissel.nl en op welke wijze Wissel.nl eventuele bedragen aan Klant doet toekomen.

 

Artikel 6         Verplichtingen Klant
6.1          Zodra de Overeenkomst conform Artikel 3 tot stand is gekomen, is Klant verplicht binnen 5 werkdagen de Kaart(en) te verzenden naar het door Wissel.nl opgegeven adres.
6.2          Het is mogelijk om de Kaarten direct af te leveren op het kantoor van Wissel.nl. Klant moet hiervoor een afzonderlijke afspraak maken.

6.3          Zodra de Kaart is afgeleverd bij Wissel.nl gaat het risico over op Wissel.nl, voor wat betreft het eigendom en bezit van de Kaart.
6.4          Klant is zelf verantwoordelijk voor de verzending en de aflevering (risico overdracht) van de Kaart(en). Wissel.nl kan slechts een methode van verzending adviseren.

6.5          Klant verklaart dat de Kaart aan de volgende eisen voldoet:

  • Kaarten zijn voorzien van kraslaag (pin);
  • Kaarten zijn ongebruikt;
  • Kaarten moeten minimaal nog 6 maanden geldig zijn;
  • De waarde van de Kaarten moet minimaal €10 bedragen.
  • Cadeauboxen moeten ongeopend en gesealed zijn.
  • Kaarten moeten controleerbaar zijn, zonder een fysiek filiaal van de aanbieder van de kaart te bezoeken;
  • Er mag geen grond zijn voor aanbieders van Kaarten om de Kaarten om welke reden ook te blokkeren;
  • Kaarten mogen niet handgeschreven zijn;
  • Digitale Kaarten worden niet geaccepteerd.

6.6          Klant is zelf verantwoordelijk voor het aan Wissel.nl juist doorgeven van zijn/haar betaal-en adresgegevens.

Artikel 7         Verplichtingen Wissel.nl

7.1          Zodra Wissel.nl de Kaart(en) heeft ontvangen, zal zij Klant hiervan op de hoogte stellen.

7.2          Wissel.nl zal ten alle tijden een controle uitvoeren op de in artikel 6.5 genoemde punten. Wissel.nl heeft de mogelijkheid om saldo’s van Kaarten te controleren.

7.3          Indien blijkt dat (zowel bij aflevering als indien Wissel.nl de Kaart reeds aan derden heeft verkocht) de Kaart niet voldoet aan de in artikel 6.5 gestelde eisen, betekent dat dat Klant zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en kan Wissel.nl Klant hiervoor aansprakelijk stellen.

7.4          Na uitvoering van de in Artikel 7.2 bedoelde controle, zal Wissel.nl Klant op de hoogte stellen van de goed/dan wel afkeuring.

7.5          Bij een afkeuring zal Wissel.nl de Kaart(en) retourneren naar Klant. Bij goedkeuring zal Wissel.nl overgaan tot uitbetaling op het bij haar bekende rekeningnummer van Klant.

7.6          Wissel.nl is niet verantwoordelijk voor de terugzending van afgekeurde Kaarten. Waar mogelijk verhaalt Wissel.nl de kosten voor het retourneren bij Klant.

7.6          Uitbetaling zal uiterlijk binnen 5 werkdagen na de mededeling als bedoeld in artikel 7.4 geschieden. Klant dient er rekening mee te houden dat sommige banken een vertraging van 24 uur of meer hanteren.

Artikel 8         Aansprakelijkheid

8.1          Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

8.2          De totale aansprakelijkheid van Wissel.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.
8.3          Aansprakelijkheid van Wissel.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4          Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Wissel.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wissel.nl.

8.5          De aansprakelijkheid van Wissel.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Wissel.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wissel.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wissel.nl in staat is adequaat te reageren.

8.6          Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wissel.nl meldt.

8.7          In geval van overmacht is Wissel.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

8.8          In afwijking van al het bovenstaande is ieder type Klant (als bedoeld in artikel 1.3) aansprakelijk voor alle gevallen waarin blijkt dat hij een Kaart heeft geleverd die geen saldo bevatte of anderszins niet voldeed aan de verwachting, of niet voldeed aan de in Artikel 6.5 gestelde eisen.

 

Artikel 9         Slotbepalingen

9.1          Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2          Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wissel.nl gevestigd is.

9.3          Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.4          Onder “schriftelijk" wordt in deze Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vast staat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Wissel.nl

Kokermolen 11
3994 DG Houten
030-02270662
klantenservice@wissel.nl
KvK 64073998