Menu
0

Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1         Definities

1.1          Wissel.nl: Wissel Nederland BV, gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64073998 handelend onder de naam Wissel.nl.

1.2          Website: de website van Wissel.nl, te raadplegen via www.wissel.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3          Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Wissel.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4          Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Wissel.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5          Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op het kopen van Kaarten in de webshop van Wissel.nl.

1.6          Kaart(en): De door Wissel.nl te leveren (digitale)Kaarten, zoals giftcards, die zij inkoopt bij derden en aan Klant verkoopt/levert.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1          Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wissel.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Wissel.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Wissel.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3          Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3         Prijzen en informatie

3.1          Alle op de Website en in andere van Wissel.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn eindprijzen en zijn vrijgesteld van btw, tenzij op de Website anders vermeld.

3.2          Er worden geen aparte verzendkosten gerekend, tenzij expliciet vermeld of gewenst (bijvoorbeeld aangetekende verzending). Verzending van online besteedbare cadeauboncodes per email - als e-voucher - is altijd kostenloos.

3.3          De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wissel.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Wissel.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4          Wissel.nl levert giftcards (Kaarten) etc. die zij inkoopt van derden. Wissel.nl controleert de waarde en kan derhalve garanderen dat de waarde die bij het aanbod op de Website vermeld staat, ook de waarde is die zij beloofd. Daarnaast zal een Kaart in beginsel minimaal 6 maanden te gebruiken zijn, tenzij op de Website anders is aangegeven.

 

 

Artikel 4         Totstandkoming Overeenkomst

4.1          De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Wissel.nl en het voldoen aan de daarbij door Wissel.nl gestelde voorwaarden.

4.2          Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wissel.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3          Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Wissel.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4          Wissel.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Wissel.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5         Registratie

5.1          Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Wissel.nl de mogelijkheid bieden dat de Klant zich kan registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2          Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3          Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Wissel.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4          Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Wissel.nl daarvan in kennis te stellen, zodat Wissel.nl gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 6         Uitvoering Overeenkomst

6.1          Zodra de bestelling door Wissel.nl is ontvangen, stuurt Wissel.nl de Kaart(en) met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2          Wissel.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3          Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Kaarten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen Kaarten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4          Indien het digitale Kaarten betreft, zal Wissel.nl direct na het sluiten vann de Overeenkomst de Kaart naar het emailadres van Klant sturen.

6.5          Indien Wissel.nl de Kaarten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.6          Zodra de te leveren Kaarten op het opgegeven afleveradres of emailadres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Kaarten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de kaarten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Kaarten.

 

Artikel 7         Herroepingsrecht/retour

7.1          Klant heeft geen herroepingsrecht, aangezien Wissel.nl een dienst levert (het wisselen van geld naar ander waardepapier, zoals een Kaart) en deze dienst binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen volledig wordt uitgevoerd. De Klant stemt hiermee in en ziet daarmee af van zijn of haar recht op ontbinding (herroepingsrecht), conform art. 6:230p Burgerlijk Wetboek.

7.2          Het voorgaande lid geldt ook voor de levering van een Kaart in de vorm van een digitale code. Bovendien is er dan ook sprake van levering van digitale inhoud (niet op een drager) waarbij Klant ook afziet van zijn herroepingsrecht en instemt met directe levering binnen de wettelijke bedenktermijn.

 

Artikel 8         Betaling

8.1          Klant dient betalingen aan Wissel.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wissel.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2          Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Wissel.nl is gewezen op de te late betaling en Wissel.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Wissel.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wissel.nl kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9         Garantie

9.1          Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Wissel.nl een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2          Wissel.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties. Klant mag verwachten dat een Kaart een bruikbaar saldo bevat, zoals op de Website bij het aanbod is aangegeven.

9.3          Indien de afgeleverde Kaart niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij dit heeft ontdekt, Wissel.nl daarvan in kennis te stellen.

9.4          Indien Wissel.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 10       Klachtenprocedure

10.1       Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande Garantie) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Wissel.nl, dan kan hij bij Wissel.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2       Wissel.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Wissel.nl binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

 

 

 

Artikel 11       Aansprakelijkheid

11.1       Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2       De totale aansprakelijkheid van Wissel.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3       Aansprakelijkheid van Wissel.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4       Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Wissel.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wissel.nl.

11.5       De aansprakelijkheid van Wissel.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Wissel.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wissel.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wissel.nl in staat is adequaat te reageren.

11.6       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wissel.nl meldt.

11.7       In geval van overmacht is Wissel.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 12       Persoonsgegevens

12.1       Wissel.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 13       Slotbepalingen

13.1       Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2       Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wissel.nl gevestigd is.

13.3       Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4       Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

 

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Wissel.nl

Kokermolen 11
3994 DG Houten
030-02270662
klantenservice@wissel.nl

KvK 64073998